5. Butohpolis - dzień pierwszy (13.04.2023) - artyści i spektakle

5. Butohpolis - dzień pierwszy (13.04.2023) - artyści i spektakle
Szczegółowy opis programu
5. Butohpolis - Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Butoh
na dzień 13 kwietnia 2023 r., godz. 19.00,
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9

Pokaz:

"I WILL A FOREIGN PORTRAIT" Will Lopes
film-performance-instalacja
scenariusz, wykonanie, reżyseria: Will Lopes
współpraca: Ilaria Vergani
zdjęcia: Dino Rekanović
kamera 2: Amar Tahirović
asystent operatora: Bojan Stekić
asystenci: Goran Bećirčić, Thomas Gasser
montaż i korekcja koloru: Amar Tahirović
produkcja: Ditiramb

Projekt autorstwa: brazylijskiego tancerza butoh Willa Lopesa, bośniackiego fotografa Dino Rekanovićia, włosikiej reżyserki filmowej Ilarii Vergani Bassi we współpracy z wiedeńskim Stowarzyszeniem Sztuki Współczesnej Ditiramb.

Multimedialna instalacja, film, wystawa fotografii, poetycki i polityczny taniec, perfomans, o imigracji, oparta na historii artysty-imigranta, który dopiero przybył do Europy. Punktem wyjścia dla kreacji jest osobisty kontekst, a kulminacją archetypowy konflikt. Czy migrowanie nie jest w rzeczywistości nieodzowną częścią bycia człowiekiem?

Główny bohater zaprasza widzów do wspólnej podróż. Zaproszenie jest tylko refleksem, odbiciem historii migracji gatunku ludzkiego od poetyckiej panoramy antropologicznej, poprzez współczesne nam kwestie polityczne i społeczne, po osobiste zapiski w dzienniku artysty-imigranta, który właśnie przybył do Europy.

"Być imigrantem". Romantyczne marzenie o lepszym życiu w nowej ojczyźnie zderza się z rzeczywistością ustanowioną przez normy kulturowe, społeczne i polityczne. Następuje dekonstrukcja wyśnionych wcześniej idealnych obrazów. Dochodzi do kulturowego wstrząsu. Narzucone zostają zasady, normy i prawo. Powstaje konflikt między nadziejami a jałowością codziennego miejskiego życia. Procesy: Pożeranie, Asymilacja, Transformacja i Integracja. Integracja? Być i nie być, należeć i nie należeć. To tylko niektóre z pytań. Archetyp podróżnika, pana młodego szukającego nowego miejsca, by się zakochać i stworzyć więzi na całe życie. Dekonstrukcja tego archetypu rozciąga się w przestrzeni tworząc instalację złożoną z fragmentów marzeń, rozczarowań i równoległych rzeczywistości. 

"I WILL A FOREIGN PORTRAIT" Will Lopes - teaser

Artyści:

WILL LOPES – brazylijski tancerz butoh, aktor, performer i reżyser z 24-letnim stażem pracy w tych dziedzinach. Studiował teatr, taniec, teatr tańca, dramaturgię, butoh, cyrk, sztuki walki i taniec wertykalny. Trener fizyczny performerów specjalizujący się w brazylijskiej technice Integral Bambu. Magister komunikacji i semiotyki w Ponti! Cal Catholic University of São Paulo w 2016 r. Od lipca 2018 r. mieszka w Wiedniu, prowadząc kursy, warsztaty i prezentując spektakle. Na arenie międzynarodowej Will Lopes rozwija projekty i występuje w różnych krajach, takich jak Norwegia, Niemcy, Belgia, Francja, Włochy, Węgry, Brazylia i Kanada.

DINO REKANOVIĆ - Fotograf, który od 2000 roku mieszka i pracuje w obszarze zarządzania kulturą i sztuką w Wiedniu. Jest współzałożycielem i inicjatorem wielu projektów, stowarzyszeń i inicjatyw. Od 2016 roku kieruje stowarzyszeniem fotograficzno-artystycznym ZIGUTAMVE. Na początku 2018 roku objął koordynację projektu w galerii PHOTON w Wiedniu i reprezentuje galerię na międzynarodowych targach fotografii współczesnej. Rekanović jest niezależnym artystą, właścicielem galerii i kuratorem.

***

Cały program festiwalu: https://fb.me/e/L53X7jeR
Bilety: Festiwal organizowany jest dzięki determinacji oraz wzajemnej pomocy - bez dotacji zewnętrznych. Wesprzyjcie naszych artystów empatycznymi cegiełkami dowolnej wielkości wrzucając je (znaczy gotówkę) do przygotowanych pudełek. Dziękujemy.
Butohpolis 2023 - 13th April (Thursday), 7PM, Austrian Culture Forum, 7/9 Próżna Street

I WILL A FOREIGN PORTRAIT
Film/ Performance/ Installation

A project by: Brazilian Butoh Dancer Will Lopes, Bosnian photographer Dino Rekanović, Italian "lm director Ilaria Vergani Bassi in collaboration with Vienna's Contemporary Art Association Ditiramb.

“I Will” is a multimedia installation, short film, photo exhibition, poetic and political dance performance on immigration. A reflection on the cultural, social and political concept of belonging and acceptance. Based on the poetic testimony of an immigrant artist who has recently arrived in Austria, the film starts as a poetic portrait to reach an archetypal level of conflict. Wouldn't the migratory, life-transforming movement be common to every human being?
The actor welcomes the audience invites them on a journey. The invitation is a reflection of the journey. The invitation is a reflection of the human migratory movement from an human migratory movement from an anthropological poetic panorama, passing anthropological poetic panorama, passing through contemporary political and social through contemporary political and social issues, as well as the personal diaries of an issues, as well as the personal diaries of an immigrant artist who has just arrived in Europe. immigrant artist who has just arrived in Europe.

“To be an immigrant”. The romantic dream about a better life in a new homeland and the reality established by cultural, social and political standards. The deconstruction of pre-established ideal images. Cultural shocks. Imposition of rules, norms and laws. The conflict between hopes and the aridity of daily urban life. Devourment, Assimilation, Transformation and Integration processes. Integration? To be and not to be, to belong and not belong. These are some of the questions.

An archetype of a traveler, a groom looking for a new place to fall in love and establish bonds of life. The deconstruction of it spread in space creating an installation of pieces of dreams, disillusionment and realities.

WILL LOPES - Performer and Director. Brazilian Butoh dancer, actor, performer and director with 24 years of work in theses !elds. Bachelor in "eater” at the University of Brasilia in 2003, studied theater, dance, dance-theater, dramatic body mime, Butoh, circus, Martial Arts, and vertical dance. Physical trainer of performers specialized in the Brazilian technique Integral Bambu. Master degree in Communication and Semiotics at Ponti! cal Catholic University of São Paulo in 2016. Since July 2018, he is based in Vienna developing courses, workshops and performances. Internationally, Will Lopes has been developing projetes and performing in di# erent countries such as Norway, Germany, Belgium, France, Italy, Hungary, Brazil and Canada.

DINO REKANOVIC - Photographer. Since 2000 he has been living and working in the cultural and art management area in Vienna. He is a co-founder and initiator from numerous projects, associations and initiatives. Since 2016 he founds and heads the photography and art association ZIGUTAMVE. At the beginning of 2018 he took over the project coordination at the PHOTON gallery in Vienna and represents the gallery international fairs for contemporary photography. Rekanović is a freelance artist, gallery owner and curator.

TICKETS: The Festival is organized thanks to determination and mutual help (without subsidies). Support our artists with empathic donations (cash please) to the prepared boxes. Thank you

BUTOHPOLIS’23 PROGRAM: https://fb.me/e/L53X7jeR